Arxiu mensual: novembre de 2009

Tercera suspensió de les obres

La jutgesa del Jutjat de Primera Instància i d’Instrucció nº 4 d’Inca ratifica la suspensió, de manera indefinida, de les obres de construcció de la vivenda:

“…al haberse acreditado que desde siempre los actores han accedido a su vivienda a través del camino que discurre por la parcela 465 propiedad de los demandados. Por tanto, los demandados no pueden, unilateralmente y por la vía de hecho impedir el paso por el camino construyendo sobre su superficie una vivienda y procede confirmar la suspensión de las obras…”

Segona suspensió de les obres

L’advocat dels usuaris i propietaris confrontants amb el camí de Sa Bisbal envia un escrit a l’Ajuntament de Maria on s’explica que havent presentat la recurs de reposició, en data 2 de setembre de 2009, contra l’atorgament de la llicència municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, atès que en el citat recurs es sol∙licità la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu de referència i atenent a la circumstància de que transcorreguts 30 dies des de l’esmentada petició no s’ha dictat resolució expressa per part d’aquest Ajuntament, resulta que s’ha produït ex lege la suspensió esmentada.

Continua llegint

Consideracions sobre la vista oral recent

La vista oral per interdicte d’obra nova que es va seguir dia 3 proppassat fou prou interessant i clarificadora, malgrat les ganes d’alguns per embullar la troca.

Ara només volem fer esment aquí a un dels embulls i paranys en els quals ens va voler fer caure el misser de la part demandada, de la part del senyor Pedro Pou i la senyora Margalida Mesquida Barera.

Continua llegint

Comunicat de premsa (II)

A la vista de les manifestacions emeses a la premsa en els darrers dies per part del constructor senyor Pedro Pou Frau en relació a amenaçes i altres greuges soferts en les seves propietats, i dels quals en fa responsables a usuaris i propietaris de la contrada del camí de Sa Bisbal, els usuaris i propietaris que ens hem mobilitzat per a la defensa del camí volem manifestar que, tot i no saber a qui es fa responsable en concret d’aquestes amenaçes i greuges:

Continua llegint