Segona suspensió de les obres

L’advocat dels usuaris i propietaris confrontants amb el camí de Sa Bisbal envia un escrit a l’Ajuntament de Maria on s’explica que havent presentat la recurs de reposició, en data 2 de setembre de 2009, contra l’atorgament de la llicència municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, atès que en el citat recurs es sol∙licità la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu de referència i atenent a la circumstància de que transcorreguts 30 dies des de l’esmentada petició no s’ha dictat resolució expressa per part d’aquest Ajuntament, resulta que s’ha produït ex lege la suspensió esmentada.

Vist això, se sol.licita que s’acordi tot el necessari per tal de donar efectivitat a la suspensió de l’executivitat que pesa sobre la llicència d’obres per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat a les parcel∙les 465 i 755 del polígon 1 del catàleg de
rústiques d’aquest TM.